Ruim 65 jaar ervaring
Persoonlijk contact
Maatwerk
Hoog resultaat

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die AGIN Pranger aan deze site besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: de informatie) op de site onvolledig of onjuist zijn. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van AGIN Pranger. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AGIN Pranger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te raadplegen. Daarnaast is AGIN Pranger niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is.